Contact

De nieuwste tanksensatie van België.

Vraag direct uw Tankkaart aan of laat uw gegevens achter.


Travelcard


DISCLAIMER

Op https://www.tankkaart-belgie.be/ van Travelcard B.V., P.J. Oudweg 4, 1314CH te Almere (“Travelcard Nederland”) zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd “Disclaimer”) van toepassing. Wij verzoeken u deze Disclaimer goed te lezen.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

 

Ondanks het feit dat Travelcard alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Travelcard niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

Travelcard Nederland beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Travelcard kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, Producten en Diensten
Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Travelcard de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Travelcard wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Travelcard controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid

 

Intellectuele eigendomsrechten.
Travelcard, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Travelcard of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

On line communicatie
Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Travelcard te sturen. Travelcard adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Travelcard te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Travelcard, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Travelcard op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Travelcard geen aansprakelijkheid met betrekking tot (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Travelcard of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van deze website (v) misbruik van de website,(vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor tot kaarthouders en medewerkers van Travelcard.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Wijzigingen

Travelcard behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.